GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 19-11-2016 (GMT+7)

Chết là một sự thật tất yếu

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi. Rồi vua Pensanadi nước Kosala đi đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên.

Đại vương từ đâu đến giữa trưa như thế này?

Bạch Thế Tôn, Tổ mẫu của con già nua, đã đạt đến tuổi thọ và đã mạng chung. Con rất yêu quý Tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu, hay để mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu. Nếu cho con một quốc độ, hãy để mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ.

Thưa Đại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết đều không vượt qua sự chết.

Thật vi diệu, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn!

Như vậy là phải, thưa Đại vương. Tất cả chúng sinh đều phải chết,  đều kết thúc trong sự chết đều không vượt qua sự chết. Ví như tất cả đồ gốm được làm ra đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể.

Đại vương nên biết:

Mọi chúng sinh sẽ chết

Mạng sống sẽ kết thúc

Tùy nghiệp, họ sẽ đi

Nhận lãnh quả thiện ác

Ác nghiệp đọa địa ngục

Thiện nghiệp lên thiên giới

Do vậy hãy làm lành

Tích lũy cho đời sau

Công đức cho đời sau

Làm hậu cứ cho người

(Kinh Tương Ưng bộ)