GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 15-08-2015 (GMT+7)

Lời vàng vi diệu (P.2)

Tỳ kheo tự thắng vô minh/Thắng lười biếng, thắng hữu tình buông lung/Phật khen họ gần Niết bàn/Nhất định không bị buộc ràng dễ duôi.

"LỜI VÀNG VI DIỆU "

(Kinh Pháp Cú (Dhammapada) - Nhà thơ Trần Quê Hương chuyển thơ)

II. PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG
(APPAMÀDA VAGGA)
 
21.
Không buông lung, hết tử sanh
Mãi buông lung... cửa chết dành người mê!
Người tinh tấn, không chết hề!
Kẻ biếng nhác như ma về cõi ma!
 
22.
Người trí rõ biết thiền na
Nỗ lực tinh tấn Ba la mật lòng
Không buông lung, tánh tịnh trong
An vui cõi thánh, sắc không chẳng màng!
 
23.
Dũng mãnh, kiên nhẫn tâm vàng
Thiền định, giải thoát đạo tràng tịnh tu
Người trí tinh tấn công phu
Niết bàn chứng nhập, vô ưu quả mầu!
 
24.
Bỏ buông lung, chánh niệm sâu
Cố gắng khắc kỷ, hạnh đầu người tu
Thiền môn đúng pháp công phu
Tiếng lành tăng trưởng đạo từ thơm bay.
 
25.
Sáng chiều mài miệt hăng say
Tự mình khắc chế, tự hay lòng mình
Người trí, như đảo tâm linh
Thủy triều vô tận hữu tình chìm sâu!
 
26.
Kẻ mê si ám ra vào
Buông lung chìm nổi dạt dào trần lao
Người trí tỉnh thức chiêm bao
Nhà giàu giữ của, ba đào lìa xa.
 
27.
Buông lung chìm đắm huyễn ma
Say mê dục lạc, mộng hoa khổ đời
Tỉnh giác tu tập thời thời
Tâm tánh an lạc thân người nhàn du.
 
28.
Thắng buông lung, quyết tịnh tu
Người trí không sợ ngục tù trần gian
Thánh hiền trí tuệ cao sang
Thương người ngu, đắm mộng vàng mê tân!
Trên núi cao, bậc thượng nhân
Nhìn xuống vạn vật muôn ngàn khổ vui.
 
29.
Người siêng giữa đám người lười
Người tỉnh giữa đám người vùi ngủ say
Người trí như tuấn mã bay
Vượt xa bỏ lại ngựa gầy chậm mê.
 
30.
Siêng năng Đế Thích (1) thoát quê
Làm chủ Thiên chúng, thượng đề hưởng vui
Không buông lung, đạo xinh tươi
Buông lung lười biếng bị đời chê khinh.
 
31.
Tỳ kheo tự thắng vô minh
Thắng lười biếng, thắng hữu tình buông lung
Phật khen như ngọn lửa hồng
Đốt thiêu phiền não(2) thoát vòng tử sinh!
 
32.
Tỳ kheo tự thắng vô minh
Thắng lười biếng, thắng hữu tình buông lung
Phật khen họ gần Niết bàn
Nhất định không bị buộc ràng dễ duôi.