GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 17-08-2015 (GMT+7)

Lời vàng vi diệu (P.8)

Thắng chính mình, mới thượng nhân/Hơn thắng kẻ khác ngàn lần là hơn/Tự mình hiểu rõ thiện nhơn/Chế ngự tham dục thiên sơn cao vời!

"LỜI VÀNG VI DIỆU "

(Kinh Pháp Cú (Dhammapada) -Nhà thơ Trần Quê Hương chuyển thơ)

VIII. PHẨM NGÀN

(SAHASSA VAGGA)

100- 101.

Tụng ngàn câu, nghĩa không linh

Sao bằng đọc một câu kinh diệu mầu

Tự lòng thẩm thấu thâm sâu

Nghe xong tâm trí thanh cao tịnh hiền.

102.

Tụng trăm câu kệ không thiêng

Sao bằng pháp cú nghĩa tuyên một lời

Nghe xong tâm tánh sáng ngời

Thân tướng thanh tịnh đẹp tươi đạo lành.

103.

Thắng ngàn quân địch vang danh

Chưa thể gọi bậc hùng anh giữa đời

Thắng chính mình mới thật người

Chiến công oanh liệt mọi thời thế gian.

 

104.

Thắng chính mình, mới thượng nhân

Hơn thắng kẻ khác ngàn lần là hơn

Tự mình hiểu rõ thiện nhơn

Chế ngự tham dục thiên sơn cao vời!

105.

Thiên thần, Càn thát bà (1), người

Ma vương, Thiên phạm, các trời... thấp cao

Dù cho trú cảnh giới nào

Tự thắng, tối thắng ra vào nhân thiên.

106.

Trăm năm bỏ ngàn vàng, tiền

Quỷ thần cúng tế, dâng thiêng tháng ngày

Không bằng một phút một giây

Chân tu thành kính thảo ngay cúng dường

Đức hiền lan tỏa mười phương

Một thoáng hơn cả quỷ thần trăm năm.

107.

Trăm năm thờ lửa mơ màng

Sao bằng một phút cúng dàng chân tu

Chân tu hỷ lạc vô ưu

Hơn thờ thần lửa mịt mù thời gian.

108.

Bố thí cúng dường một năm

Cầu phước, công đức không bằng phần tư

Kính lễ các bậc đạo sư

Tâm tánh chính trực đại từ phạm âm.

109.

Tôn trọng, kính lễ thượng nhân

Hoan hỷ trưởng lão phước sanh vô vàn

Sống lâu, xinh đẹp, cao sang

Trí tuệ, sức khỏe, vui an thọ đời.

110.

Trăm năm phá giới, dễ duôi

Chẳng bằng sống một ngày trời mà siêng

Tinh tấn trì giới, hành thiền

Trang nghiêm huệ mạng đức hiền tịnh thanh.

111.

Trăm tuổi trí tuệ không sanh

Không tu thiền, thiếu phúc lành thiện duyên

Chẳng bằng một ngày tu thiền

Trí tuệ tỏ rạng đức hiền sáng trong.

112.

Trăm tuổi giải đãi chơi rong

Quả là vô ích trước dòng tháng năm

Chẳng bằng một ngày tịnh tâm

Chuyên cần tinh tấn thậm thâm đạo vàng.

113.

Trăm năm không sợ thời gian

Vô thường sinh diệt ngỡ ngàng phù du

Chẳng bằng một ngày sống tu

Chứng pháp sinh diệt, thoát mù sương tan!

114.

Trăm năm không ngộ đạo vàng

Vô vi tịch tịnh mơ màng có không

Chẳng bằng một ngày sáng lòng

Vô vi tịch tịnh sắc không thư nhàn.

115.

Trăm năm sống giữa trần gian

Không thấy pháp tối thượng quang nhiệm mầu

Chẳng bằng một ngày ngộ sâu

Thấy pháp tối thượng vô cầu vô tâm.
--------------------------------------------

(1) Càn thát bà là một vị nhạc thần ở cõi trời.