GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 29-08-2016 (GMT+7)

Ta thương mình nhất

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi. Lúc Bấy giờ vua Pensanadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Mallikà, trên lầu thượng cung (hoàng cung). Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu?

Này Mallikà, không có ai thân ái với hoàng hậu hơn tự ngã của hoàng hậu?

Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai thân ái hơn đại vương hơn tự ngã của đại vương?

Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn tự ngã của ta.

Rồi vua Pasenadi đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Bạch Thế Tôn, con có nói với hoàng hậu Mallikà: Này Mallikà có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn tự ngã của hoàng hậu?

Khi được nói như vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallikà trả lời với con như sau: Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai thân ái hơn đại vương hơn tự ngã của đại vương?

Được nói như vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời hoàng hậu: Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn tự ngã của ta.

Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ, nói lên bài kệ này:

Tâm ta đi cùng khắp

Tất cả mọi phương trời

Cũng không tìm thấy được

Ai thân hơn tự ngã

Tự ngã đối mọi người

Quá thân ái như vậy

Vậy ai yêu tự ngã

Chớ hại tự ngã người

(Kinh Tương Ưng Bộ)