GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 11-10-2016 (GMT+7)

Vui khổ do mình

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỳ Kheo:

Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biếng nhác, ác tuệ. Thành tựu với năm pháp này, này các Tỳ Kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ Kheo, Tỷ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là cõi lành. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là cõi lành.