GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 21-12-2016 (GMT+7)

Bốn Loại Người Phẫn Nộ

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỳ kheo:

Có bốn loại rắn, này các Tye kheo. Thế nào là bốn?

Loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc; loại rắn ác độc nhưng không có nọc độc; loại rắn có nọc độc và ác độc; loại rắn không có nọc độc, không có ác độc.

Cũng vậy, này các Tỳ kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bốn loại rắn có mặt ở đời. Thế nào là bốn?

Này các Tỳ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ không tồn tại dài lâu. Ví như loại rắn có nọc đôck nhưng không có ác độc.

Ở đây, này các Tỳ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ tồn tại dài lâu. Như là loại rắn ác độc nhưng không có nọc độc.

Ở đây, này các Tỳ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Ví như loại rắn có nọc độc và ác độc.

Này các Tỳ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như loại rắn không có nọc độc, không có ác độc.

Có bốn hạng người này, này các Tỳ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.

(Kinh Tăng Chi Bộ)