GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 21-12-2016 (GMT+7)

Cảnh giác với lợi dưỡng cung kính

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Lúc bấy giờ, hoàng tử Àjatasattu (A Xà Thế), sáng chiều đi đến hầu Đề Bà Đạt Đa với năm trăm cỗ xe và cúng dường các món ăn trong năm trăm mâm bàn.

Rồi một số đông Tye kheo đi đến bạch Thế Tôn về chuyện trên. Thế Tôn dạy:

Này các Tỳ kheo, chớ có thèm lợi đắc, cung kính và danh vọng của Đề Bà Đạt Đa. Ví như này các Tỳ kheo, nếu đem bóp lá gan trước mũi con chó dữ thì con chó càng dữ bội phần. Cũng vậy, chừng nào hoàng tử A Xà Thế sáng chiều còn đi đến hầu Đề Bà Đạt Đa với năm trăm cỗ xe và cúng dường các món ăn trong năm trăm mâm bàn, thời này các Tỳ kheo, đối với Đề Bà Đạt Đa, chỉ có sự tổn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng trưởng.

Như  vậy, khổ lụy là lợi đắc, cung kính và danh vọng... các ông cần phải học tập

(Kinh Tương Ưng Bộ)