GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 21-12-2016 (GMT+7)

Không bao giờ thỏa mãn

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo:

Này các Tỳ kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba?

Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỳ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỳ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ khoái lạc ân ái nam nữ, này các Tỳ kheo, không bao giờ thỏa mãn.

(Kinh Tăng Chi Bộ)