GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 21-12-2016 (GMT+7)

Nhân duyên phước báu làm thiên chủ

Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Trùng Các giảng đường. Rồi Mahàli, người Licchavi đi đến đảnh và bạch Thế Tôn:

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết Thiên chủ Sakka không?

Này Mahàli, ta biết Sakka và các Pháp tác thành Sakka. Chính do chấp trì các Pháp ấy, Sakka được địa vị Thiên chủ.

Này Mahàli, thưở xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm túc. Thế nào là bảy cấm túc? Cho đến trọn đời, tôi kính trọng các bậc gia trưởng. Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng với cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm xa lìa cấu uế và xan tham, tôi sống với tâm bố thí; hoan hỷ xả thí, nhiệt tình đáp ứng với nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nếu tôi phẫn nộ mau chóng sẽ dẹp trừ.

Nhờ chấp trì bảy cấm túc này, Sakka được địa vị Thiên chủ.

(Kinh Tương Ưng Bộ)