GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 19-11-2016 (GMT+7)

Tâm người như vết thương

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỳ kheo: Có ban hạng người này, này các Tỳ kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba?

- Hạng người với tâm ví dụ như vết thương

- Hạng người với tâm ví dụ như chớp sáng

- Hạng người với tâm ví dụ như kim cang

Và này các Tỳ kheo thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người nhiều phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sổ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị một cây gậy hay một vết sành đánh phải, liền chảy mủ nhiều hơn.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này các Tỳ kheo, có hạng người như thật biết rõ: "Đây là khổ",..., như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến diệt khổ". Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như kim cang? Ở đây, này các Tỳ kheo, có hạng người, nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỳ kheo, đây là hạng người với tâm ví dụ như kim cang.

Ba hạng người này, này các Tỳ kheo, có mặt, xuất hiện ở đời

Kinh Tăng Chi Bộ