GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 13-03-2015 (GMT+7)

Tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các khu di sản văn hóa

Đây là chương trình Sở phối hợp với Ban quản lý Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Ban quản lý dự án (thuộc Tổng cục Du lịch) trực tiếp truyền đạt các nội dung kiến thức liên quan đến nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm với các nguyên tắc phát triển như: Lập kế hoạch phát triển du lịch bền vững,trách nhiệm; Quảng bá, truyền thông, diễn giải một cách có trách nhiệm về các giá trị văn hóa; Cách tiếp cận du lịch có trách nhiệm hơn trong quản lý tác động của du khách. Phát triển sản phẩm du lịch trách nhiệm tại các điểm di sản văn hóa.

Khóa tập huấn góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết của các đơn vị và đội ngũ làm du lịch, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu của ngành Du lịch đề ra trong năm 2015 và thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, Kế hoạch số 07-KH/UB về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng 2030.